Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO i Regulamin zajęć

KS Axel Wroclaw

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Regulamin zajęć oraz zakupu karnetów został przedstawiony w §10.

2. Właścicielem Sklepu jest: Wrocław, ul. Legnicka 65 , NIP: 8943129562, tel. 798293597, adres email: axelwroclaw@gmail.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja tego Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze bądź usługi w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru/usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru/usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10. Regulamin szczegółowy dotyczący zajęć i sprzedaży karnetów na zajęcia jazdy figurowej na łyżwach lub rolkach figurowych.

 

1. Uczestnictwo w zajęciach

Uczestnikami zajęć organizowanych Axel Wrocław mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, zarezerwowały lekcje (zajęcia) oraz wykupiły karnet na zajęcia przed przystąpieniem do zajęć.

Opłata za karnet jest opłatą za zarezerwowane zajęcia,  miejsce w grupie oraz przeprowadzenie lekcji przez instruktora. Ceny karnetów są podane na stronie internetowej.

Karnet miesięczny jest karnetem bezzwrotnym, niewymiennym, oraz jednostkowym, przypisanym do konkretnego miesiąca zgodnie z opisem na stronie internetowej. Nie istnieje możliwość wykupienia tylko jego części. Użytkownik ma prawo przyjść lub zrezygnować z zajęć bez wpływu na cenę karnetu. Użytkownik karnetu nie może go odstąpić innej osobie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem i terminem uzgodnionym z Axel Wrocław drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez stronę Facebook Axel Wrocław i potwierdzoną w wiadomości poczty elektronicznej, telefonicznie, sms'em lub poprzez komunikatora Facebook. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do dokonywania opłat z góry za każde zajęcia poprzez wykupienie karnetu na stronach internetowych www.axelwroclaw.pl.

Zakup karnetu rozumiany jest jako przystąpienie do klubu Axel Wrocław na czas do końca bieżącego roku kalendarzowego. Ustawa o sporcie zakazuje członkostwa w dwóch lub więcej klubach zrzeszonych w jednym polskim związku sportowym. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu lub planów dołączenia do innego klubu, uczestnik zajęć zobowiązany jest powiadomić o tym klub i uzgodnić rozwiązanie zaistniałej sytuacji z Zarządem Klubu. Pozostałe zasady szczegółowe, jak również dotyczące licencji zawodników są regulowane przez stosowne regulaminy Polskich Związków Sportowych.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z opłaty za nie i nie ma możliwości jej odrobienia.

Instruktor na zajęciach może ulec zmianie.

Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora – wówczas opłata przechodzi na następne zajęcia lub dokonywany jest zwrot opłaty za nieodbyte zajęcia.W przypadku karnetu miesięcznego, zostanie zaproponowany termin zastępczy lub zwrot kwoty proporcjonalny do nieodbytych zajęć.

W przypadku nieobecności instruktora, zajęcia prowadzi osoba zastępująca instruktora lub zajęcia zostają odwołane (proporcjonalny zwrot kosztów w przypadku karnetu miesięcznego).

2.Bezpieczeństwo

Axel Wrocław informuje, iż sporty łyżwiarskie i rolkarskie mogą być zaliczane do sportów ekstremalnych i każdy uczestnik podejmuje je na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

 Axel Wrocław nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia NWW we własnym zakresie.

Axel Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć.

Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

Każdy uczestnik zobowiązany jest używać rolek/łyżew do jazdy figurowej, kasku ochronnego, ochraniaczy na ręce i nogi oraz być ubrany w odzież sportową stosowną do temperatury otoczenia miejsca, w którym przeprowadzane są zajęcia.

Dla dzieci uczestniczących w zajęciach na lodowisku wskazana jest odzież wodoodporna, oddychająca i grube rękawiczki.

 W przypadku braku spełnienia tego obowiązku, instruktor ma prawo odmówić prowadzenia lekcji.

3. Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

W przypadku zapełnienia się grupy, zapisy na dany termin zostają zamkniętę.

Rezerwacja zajęć i zapisy do poszczególnych grup zgodnie z ofertą Axel Wroclaw mogą odbywać się,

a/ telefonicznie

b/ mailowo

c/poprzez wiadomości na portalu Facebook https://www.facebook.com/axelwroclaw/

Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku i zarezerwowanego terminu.

W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy Axel Wrocław zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem posiadanych już umiejętności zgłoszonych uczestników i ich wieku.

Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, Axel Wroclaw zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub dokonania zwrotu (w przypadku karnetu miesięcznego proporcjonalnego do odwołanych zajęć).

Axel Wroclaw zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia

b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku

- w takich przypadkach nastąpi przeniesienie  wniesionej opłaty na kolejne zajęcia lub jeśli to nie będzie możliwe – zwrot opłaty.

c/ W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego

w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

W sytuacjach losowych Axel Wroclaw ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty za karnet zostanie zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona. Axel Wrocław ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć i instruktora grupy.

W przypadku zrezygnowania z udziału w zajęciach przed terminem 1 dnia od rozpoczęcia lekcji grupowej dla karnetów "1", "5", "10", i 1 tygodnia w przypadku lekcji indywidualnej,  kwota zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż wymienione terminy zwrot kwoty nie będzie możliwy.

 

4. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Axel Wrocław. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Axel Wrocław dla celów związanych z organizacją.

Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

 

5. Ochrona wizerunku oraz własności intelektualnej

Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.axelwroclaw.pl lub strony Facebook/Axelwroclaw bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela Axel Wrocław.

Uczestnik zajęć Axel Wrocław wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Axel Wrocław.

 6. Sprawy ogólne

Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu (np. nie stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa, brak wymaganego stroju lub sprzętu, niestosowne zachowanie wpływające na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych uczestników zajęć) mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć.

Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

Axel Wroclaw zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej i ogłoszenia ich na tej stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 Sierpnia 2018 roku.

Udział w lekcjach prowadzonych przez Axel Wrocław jest równoważny z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu zajęć Axel Wrocław oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych (w zgodności z art. 23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. oraz na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy również ich prawnych opiekunów.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

- dokonanie pełnej opłaty za pośrednictwem niniejszej strony internetowej

- zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przed ich rozpoczęciem oraz stosownych Oświadczeń dt. Ochrony Danych i Zgody Marketingowej.

Osoba zgłaszająca się na zajęcia oświadcza, że jest zdrowa i nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych rolek figurowych / łyżew figurowych. W przypadku wypożyczenia rolek figurowych/łyżew od Organizatora pobierana będzie opłata płatna z góry zgodnie z cena podana na stronie internetowej.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu Uczestnika Obozu przede wszystkim:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
b) przestrzegania zaleceń instruktora 

Niewykonywanie przez Uczestnika poleceń, prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika lub innych osób jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Organizatora.

 

Wykupienie produktu (karnetu, lekcji) z naszej strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz podpisaniem poniższych dokumentów:
- Oświadczenia,  
- Zgody Marketingowych
- akceptacją polityki prywatności.

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisany / -a, oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu Warsztatów oraz akceptuję je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie własnoręcznym podpisem.

 

(Imię i nazwisko ucznia podane przy zakupie karnetu) 

 ..................................................................................................................

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

(Wrocław, data zapłacenia za karnet)

 

 

Polityka prywatności

Organizator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Państwa danych oraz danych osobowych Państwa

dziecka. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Axel Wrocław (zwany dalej Administratorem).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
 • w celu realizacji przepisów prawa,
 • w celu realizacji umowy,
 • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 1. Klientom przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:e-mail: axelwroclaw@gmail.com
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, w okresie przedawnienia roszczeń, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

 2. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od klientów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

 3. Klienci mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora mailowo na adres axelwroclaw@gmail.com.

 4. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do: Administratora: axelwroclaw@gmail.com Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

(Imię i nazwisko ucznia/rodzica/opiekuna prawnego podane przy zakupie karnetu ) 
..................................................................................................................

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 
(Wrocław, data zapłacenia za karnet)

 

  

Zgoda marketingowa

 Podpisując poniższy dokument zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych / mojego dziecka*

(imię i nazwisko uczestnika*/ dziecka*) ………(zgodnie z informacjami podanymi przy zakupie karnetu)……….

(w szczególności wizerunku) przez KS Axel Wrocław w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku swojego / mojego dziecka na profilach społecznościowych należących do KS Axel Wrocław (np. Facebook, Instagram, YouTube) oraz na stronie internetowej www.axelwroclaw.pl. Zgadzam się na udostępnianie wizerunku partnerom KS Axel Wrocław w celu wykonania materiałów i kampanii reklamowych (np. wysłania zdjęć do grafika w celu stworzenia grafiki na stronę internetową, przekazanie informacji – imienia i nazwiska do PZŁF).

Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili mogę cofnąć tę zgodę, a dane mojego  dziecka będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdej chwili mam prawo do dostępu do danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych : e-mail: axelwroclaw@gmail.com

 

 ..................................................................................................................

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
(Wrocław, data zapłacenia za karnet)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl